Narva

Projektid “PEEK 2024-2026”

1. PEEK 2024-2026 programm

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA koordineerib alates 2024 projekti “Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine”.

Projekt sai rahastust meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” (PEEK)

Projekti periood on 01.01.2024 – 30.08.2026 ja seda viib ellu Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA koos Ida-Viru turismiklastri partneritega.

Projekti sisu: Ida-Virumaal on omavalitsused ja ettevõtted püstitanud ambitsioonika eesmärgi – nr 1 turismisihtkoht Eestis Tallinna järel ehk miljon ööbimist 2035. aastaks/aastas. Selle nimel on maakonna turismiklaster tegutsenud aastaid.

3-aastase projekti raames on kavas: siseneda jõulise turundustegevusega Soome ja Läti turgudele Vene turu asendamiseks ja arendada turismitooteid, tõstes ühtlasi teenuste kvaliteeti. Projekti tulemusena kasvab ööbimiste arv 20 000 ja uute elamusoodete arv 10 võrra aastas.

Projekti kogumaksumus on 2,2 miljonit eurot.

LÕPPENUD PROJEKTID

1. EL Euroopa naabrusinstrumendi programm

Ida-Viru turismisihtkoht võitis EL Euroopa naabrusinstrumendi programmi konkursil toetuse 2023. II p.a. tegevustele. Projekti “Ida-Virumaa turism” eesmärk on tõsta sihtkoha atraktiivsust nii siseturistide kui Soome ja Läti turistide hulgas.

Toetus võimaldab Soome turule kaasata eraldi turujuhi ning töötada välja ja testida marsruute (kultuur, loodus, karavan), luua Vana Narva audiogiid ning õppida Soome keelt ja kultuuri. Läti turul toimub projekti raames esimene Ida-Viru testkampaania. Lisaks tulevad kampaaniad Eesti ja Soome turul ning jagatakse edasi häid uudiseid omakanalites FB Ida-Viru sõbrad ja Instagrammis.

Projekti viib ellu Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, mis koordineerib ka Ida-Viru turismiklastrit. Ida-Viru turismiklaster koondab piirkonna turismisektori aktiivseid ja missioonitundelisi teenusepakkujad ja sinna kuuluvad kõik maakonna omavalitsused. Klaster tegutseb juba 13 aastat. Klastrit koordineerib Ida-Viru Ettevõtluskeskus (maakondlik arenduskeskus).

EL Euroopa naabrusinstrument kaasrahastab projekti “Ida-Viru turism” 2023.a.II poolaasta tegevusi summas 227 500 eurot. Projekti periood on 1.07.-31.12.2023.


2. PATEE 2020-2023

„Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ (edaspidi PATEE tegevus) raames on koostatud „Ida-Viru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi aastateks 2020–2023“.

Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja huvigruppide vajadusi.

Tegevuste elluviija ja toetuse saaja on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA ja meie partnerid – SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus; Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.

Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:

Ettevõtliku õppe kvaliteedi kasvatamise jätkusuutlikkuse tagab maakonnas toimiv haridussüsteem vajadus vastata haridusvaldkonnas tänapäeva väljakutsetele. Valdkonda rahastatakse riigi- ja omavalituste eelarvetest. Ettevõtliku kooli võrgustik omab kogemust tegutsemises ka ilma toetusrahadeta. See toob kaasa tegevuste mahu vähenemise. samas arvestades asjaolu, et ettevõtliku kooli võrgustik laieneb hetkel hoogsalt ka üle Eesti (praegu juba üle 120 kooli liitunud) ning selle tegevuse jaoks kavandatakse ka tulevast rahastamist siis võib eeldada, et isegi juhul kui pärast 2023 aastat mingeid kulusid PATEE programmist teha ei saa jääb võrgustik sellegi poolest edasi toimima.

Inseneriteadlikkuse kasvatamise jätkusuutlikkuse tagab väljatöötatud programmide olemasolu, mida tulevikus saab rakendada kas siis uute toetusvõimaluste toel või nt. haridusasutuste tellimusel.

Turismiklastri tegevuste jätkusuutlikkuse tagab maakonna turismiklastri partnerite rahaline panustamine klastri eesmärkide elluviimisesse. Ka turismiklastril on kogemus toimimisest ilma toetusvahenditeta ning see annab kindlust, et võrgustik ei lagune ka juhul kui pärast 2023 aastat PATEE programmist enam toetust ei saa. Võrgustik tegutseb pidevalt aktiivselt ka uute rahastamisvõimaluste otsingul nii erinevtest toetusprogrammidest kui ka erasektori vahenditest. Samuti on kavas töötada turismimaksu kehtestamise nimel, millest saaks muuhulgas tulevikus klastri tegevuse kulusid katta.

Investorturunduse tegevuste jätkusuutlikkuse tagab investoritega tehtavad maa ostu-müügitehingud. Kui ka mingite riskistsenaariumite realiseerumisel peaksid ostu-müügitehingud lõppema, siis juba teostatud investeeringud jäävad edasi toimima vabaturu tingimustes.

Tugiprogrammi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ning Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.  

Tugiprogrammi maksumus perioodil 2020-2023 aastal on 676 531,89eurot.

Lisainfo: projektijuht Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen [email protected]  tel 5174236

Jaga